Over de Facultaire Studentenraad

Algemene informatie FSR SBE

De Facultaire Studenten Raad (FSR) van School of Business and Economics (SBE) aan de Vrije Universiteit is een belangrijk orgaan binnen de faculteit. De FSR is het officiële inspraakorgaan voor studenten en vertegenwoordigt hen op facultair niveau. Er is inspraak op het beleid van de faculteit waardoor de belangen van studenten kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast mag de FSR gevraagd en ongevraagd advies geven aan de decaan en onderwijs directeur en heeft de raad recht op informatie, hoor recht en recht op scholing (zodat haar taken beter uitgevoerd kunnen worden).

Als FSR zijnde van het academisch jaar 2019-2020 leggen wij daarom de focus op onze studenten. Om onze mogelijkheden optimaal te benutten is het van belang te weten wat er onder studenten speelt en hoe we samen het verschil kunnen maken. We dragen de taak om de studenten te representeren op facultair niveau en vinden daarom een goede relatie met studenten erg belangrijk. Er geldt een wet verankerde rechten en plichten voor de FSR en hebben op vrijwel alles adviesrecht. Daarnaast beschikken we ook over een instemmingsrecht.

De taken en doelen van de FSR worden elk jaar bijgesteld aan de hand van de ideeën van de raad. De FSR bestaat uit zeven studentleden. De studentleden worden jaarlijks in mei gekozen via faculteitsbrede verkiezingen tezamen. Elke ingeschreven SBE student kan zich kandidaat stellen vanaf het tweede studiejaar voor een plaats in de FSR. Studenten dienen te solliciteren voor een functie binnen de studentenraad door middel van het indienen van een motivatiebrief en CV. De FSR maakt een selectie aan potentiële kandidaten die vervolgens uitgenodigd zullen worden voor een interview.

Wettige rol

Om de rol als FSR zo goed mogelijk te vervullen kan de raad zich beroepen op twee soorten rechten. Deze zijn als volgt:

 1. Instemmingsrecht
  Het instemmingsrecht is het belangrijkste recht van de studentenraad. Over gevallen waar de FSR instemmingsrecht op heeft, mag het hoofd van de faculteit (de decaan) alleen een beslissing nemen als de FSR ermee akkoord gaat. De raad heeft instemmingsrecht bij besluiten met betrekking tot:
  a) Het studentenstatuut voor zover dat betrekking heeft op rechten en verplichtingen van de student.
  b) Het faculteitsreglement.
  c) Reglementen van onderwijsinstituten.
  d) Delen van de onderwijs- en examenregelingen.
 2. Adviesrecht
  Een ander belangrijk recht van de FSR is het adviesrecht. Dit betekent dat de decaan de FSR om advies moet vragen voordat deze bepaalde maatregelen of besluiten kan nemen. De decaan moet aantoonbaar iets met dit advies doen. Als er niets met dit advies gebeurt, moet de decaan goed beargumenteren wat hier de reden van is. De raad heeft adviesrecht bij de volgende zaken:
  a) Een besluit inzake aangelegenheden die het voortbestaan van en de goede gang van zaken binnen de faculteit betreffen.
  b) Voorstellen van de decaan voor een bestuursconvenant.
  c) Het financiële jaarverslag, indien en voor zover dit door de decaan voor de faculteit wordt vastgesteld.

De Raad

De FSR is er door en voor studenten. Ook dit jaar zijn wij er volledig voor jullie. Neem dus contact met ons op voor alle relevante vragen, problemen of suggesties, dan kunnen wij hiermee aan de slag!

Luud.jpg

Luud van Ginneken

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de FSR. De voornaamste functie van de voorzitter is het leiden en goed laten functioneren van de raad door middel van een extensieve communicatie met externe partijen zoals het Faculteitsbestuur, de Universitaire Studentenraad, andere Facultaire Studentenraden, studieverenigingen Aureus en Kraket en de OLC. Tevens verantwoordelijk voor de werving van nieuwe leden voor de FSR.

Jessie.jpg

Jessie igir

Vice-voorzitter

De vicevoorzitter zorgt voor een goede ondersteuning van de voorzitter en neemt de taken over in diens afwezigheid. De ondersteuning uit zich in voorbereidende lezingen en samenstellen van raadsdocumenten. Tevens is de vicevoorzitter samen met de voorzitter verantwoordelijk voor de selectie van de nieuwe raadsleden. Tevens verantwoordelijk voor het beleidsplan en het jaarplan.

Levi.jpg

Levi Polderman

Secretaris

De secretaris is verantwoordelijk voor de verslaggeving van de raad, het bijhouden en beantwoorden van binnenkomende mails en het bijhouden van de eigen agenda. Tijdens vergaderingen (intern en extern) is het de taak van de secretaris om te notuleren. De secretaris zorgt ervoor dat de FSR haar taken op een juiste manier kan uitvoeren.

Daisy1.jpg

Junye Qu

PR & IT

De coördinator PR/IT is verantwoordelijk voor de communicatie naar de studenten toe. Het publiceren van updates en traceren van trends zorgt ervoor dat de FSR kan inspelen op de student van nu. Daarnaast houdt de coördinator PR/IT zich bezig met het promoten van de studentenraad, zowel online als offline. Daarnaast ook verantwoordelijk voor de nieuwsbrief.

Jordi.PNG

Jordi Turk

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het opstellen van de begroting aan het begin van het studiejaar. Gedurende het jaar worden de uitgaven bijgehouden. Naast de financiële zaken is de penningmeester verantwoordelijk voor trainingen en uitjes van de FSR. Stemt in met de facultaire begroting en het jaarplan van de SBE.

Perry.PNG

Perry Leijen

Coördinator Externe Communicatie Bsc

De Coördinator Externe Communicatie is hoofdverantwoordelijk voor de communicatie tussen de FSR en de alle betrokkenen van bachelor opleidingen. Hieronder vallen de opleidingsdirecteuren, Careerservices en de studenten, waarbij de coördinator externe communicatie de kwaliteit van het studeertraject van de bachelor studenten van SBE bewaakt.

Alyssa.PNG

Alyssa Termaat

Coördinator Externe Communicatie Msc

De Coördinator Externe Communicatie voor de Master beoefent dezelfde taken als die voor de Bachelor, maar dan voor alle betrokkenen van de masteropleidingen. De focus ligt hierbij op de informatievoorziening voor de masteropleidingen.